(Serbian Translation) Optužbe za seksualno eksploatisanje i zlostavljanje, ponovo se pojavljuju protiv Rafata Kamala predsednika Trans-Evropske divizije (Članak 11/15). 

Tokom našeg izveštavanja o slučaju zlostavljanja u porodici Anite Trto, bili smo upozoreni na optužbe za zlostavljanje iznete protiv pastora Rafata Kamala tokom njegovog reizbora 2010.godine. Hitno smo kontaktirali kancelariju generalnog savetnika pri Generalnoj konferenciji, i nikada nismo dobili odgovor od njih.

Pozadina priče

Žrtva/e zlostavljanja je svedočila pred izvršnim odborom, sa svojim terapeutom/ima zaduženim za veštačenje. Žrtva/e su svoje navode prijavile policiji. Policija je podnela prijavu protiv Rafata Kamala i njemu je bilo zabranjeno da napusti Englesku. To ga je sprečilo da prisustvuje zasedanju Generalne konferencije održanom 2010.godine. Na sastanku je ove optužbe navodno „razjasnio“ savetnik Generalne konferencije Mr.Karnik Doukmetzian. Nakon toga je Rafat Kamal ponovo izabran na funkciju sekretara Divizije.

Shodno našoj politici koja pruža potpunu anonimnost žrtvama, Intelligent Adventist čuva u tajnosti identitet žrtve.

Smatrali smo da je ova priča relevantna za naše izveštavanje o slučaju Anite Trto, jer smo iz više izvora dobili izveštaj da je predsednik unije Dragan Grujičić govorio odboru da Rafat Kamal želi da Robert Erdeg (otac Anite Trto) „ode“, to jest bude uklonjen sa funkcije predsednika Severne oblasti. Samo petnaest minuta nakon poziva u kome je predsednik divizije Rafat Kamal tražio od predsednika Unije Dragana Grujičića da Robert Erdeg bude smenjen, izglasano je nepoverenje Robertu Erdegu i on je uklonjen sa funkcije predsednika Severne oblasti. Predsednik unije Dragan Grujičić je povremeno govorio o ovim pritiscima koje je doživljavao od strane predsednika Divizije Rafata Kamala, i to njegovo priznanje je snimljeno u toku pomenutih razgovora. Intelligent Adventist ima pristup ovim snimcima.

Shodno načinu na koji su oblast i unija vodili Anitin sučaj, i načinu na koji je Robert Erdeg smenjen sa funkcije predsednika Severne oblasti, verujemo da u skladu sa trenutnim Pravilnikom o radu izdatim od Generalne konferencije oboje imaju pravo na žalbu na nivou divizije. Međutim, nismo sigurni da će oni biti pravično saslušani. U Pravilniku o radu ne postoji odredba da predsednici divizije trebaju biti izuzeti iz ovog procesa.

Na kraju, iako se slažemo sa principom presumpcije nevinosti , verujemo da merilo ljudskog ponašanja treba biti Sveto pismo, a ne ljudski sud. Postoje mnoge aktivnosti koje Biblija osuđuje, nasuprot mišljenju ljudskih sudova koji to ne čine, a reč je o aferama, incestu sa odraslom decom, druge vrste nemorala, itd. U isto vreme Biblija se oštro protivi takvoj vrsti ponašanja.

Naša odluka je da u ovom trenutku ne otkrivamo detalje optužbi, ali smo svesni da su ovi navodi veoma ozbiljni i da dovode u pitanje način na koji su sagledani i predstavljeni  kao „čisti“, odboru koji je trebao da odluči o njima.

Uspon do predsednika divizije

Izvršni odbor Trans-evropske divizije sastao se 27.06.2014. kako bi zamenio Dr.Bertila Viklandera, predsednika Trans-evropske divizije sa najdužim stažom, koji je rešio da se penzioniše u Švedskoj, svojoj zemlji rođenja, i to od 31.07.2014.

Izvršni odbor Generalne konferencije je 10.07.2014. izglasao prihvatanje odluke izvršnog odbora Divizije da izabere pastora Rafata Kamala za predsednika. Prema sajtu Divizijskih vesti, pastor Ted Vilson, predsednik Generalne konferencije je bio predsedavajući u ovim odborima.

Predsednik Ted Vilson je u članku opisao proces izbora:

Kamal je predložen na sastanku Izvršnog odbora Trans-evropske divizije 27.06. u Sent Albansu. Vilson koji je prisustvovao sastanku je rekao da cu članovi odbora sačinili listu svih željenih osobina koje treba imati novi predsednik divizije, i da su sastavili listu sa imenima više kandidata.

„Odvojili smo vreme da se mnogo molimo tokom ovog procesa“, rekao je on. „Različiti ljudi su se molili. Imali smo i tihu molitvu. Zatim smo predložili Rafata Kamala na prvom glasanju i molili se za njega“.

Ostaje nejasno da li je pre ovog glasanja izvršni odbor Generalne konferencije bio upoznat sa optužbama koje su postojale protiv Rafata Kamala, i ukoliko nisu bili upoznati, ostaje nejasno zbog čega.

Zaključak

Članovi Crkve adventista sedmog dana treba da se zapitaju da li lideri koje smo postavili na rukovodeće pozicije usklađuju izglasanu politiku sa praksom. I, da li su javni slogani najviših vođa naše crkve u skladu sa njihovim stvarnim akcijama iza zatvorenih vrata na sastancima odbora. I, da li je naša navedena politika „Nula tolerancije prema zlostavljanju“ i naša posvećenost programu „Zaustavi to odmah“ (End It Now) jednako dobra za službenike i pastore crkve kao i za obične radnike, članove i volontere.

Dalje, moramo se zapitati kakav stalni uticaj naša kultura ćutanja u vezi sa zlostavljanjem u crkvi ima na žrtve i njihove porodice.

Odgovornost može početi kada svi članovi Adventističke crkve i javnost imaju pristup Pravilniku o radu Generalne konferencije. Prema sekretarijatu Generalne konferencije, Pravilnik o radu Generalne konferencije sadrži politike usvojene od strane godišnjih saveta Izvršnog odbora Generalne konferencije.

Stoga je to autoritativni glas crkve u pitanjima koja se odnose na rad denominacije Adventista sedmog dana u svim delovima sveta. Zbog administrativne prirode Pravilnika o radu, isti se samo putem divizija distribuira administrativnim entitetima svetske crkve. Smatramo da je pozivanje vođa crkve na odgovornost nemoguće bez poznavanja Pravilnika i procedura kojima se rad crkve ostvaruje. Stoga pozivamo Generalnu konferenciju da radnu politiku Generalne konferencije učini slobodno dostupnom javnosti, kao što su naše izjave o verovanjima i naše izjave o misiji javno dostupne.

Takođe, nailazimo na praksu od strane crkvenih vođa da se zataškavaju sporna saslušanja i da se takvim događajima daje neka duhovna nota, umanjujući tako svedočanstvo žrtava nasilja, kao što je pokazano ovde u ovom članku i u ovoj seriji, što je štetno za žrtve i predstavlja zloupotrebu položaja i propisanih procedura.

Stoga, pozivamo delegate na sednici da isprave ove zloupotrebe vlasti i obezbede jezik politike koji jasno definiše silovanje i seksualni napad i obezbeđuje proces da žrtve budu adekvatno tretirane i da se njihova prava očuvaju na saslušanjima. Predlažemo da se žrtvama obezbedi advokat koji ima pristup Pravilniku o radu crkve i koji će u skladu s tim voditi žrtvu kroz njihove žalbe.

Disbalans moći između žrtava i kancelarije pravnog savetnika na svim nivoima crkve mora biti ispravljena. Verujemo da bi jezik Pravilnika o radu Generalne konferencije trebalo da ima potpunu reviziju u odeljku koji se bavi Kancelarijom glavnog advokata. Verujemo da je potreban veći nadzor.

Shvatili smo da ova kancelarija po svojoj prirodi piše pravila (jezik politike kroz komitete), a zatim definiše i njihovo značenje. To je i dovelo do zloupotrebe vlasti. Pozivamo sednicu Generalne konferencije da istraži okolnosti vezane za ovu odluku o ponovnom izboru iz 2010. Smatramo da su ova svedočenja žrtava verodostojna.

Naša crkva treba da preispita ceo proces suočavanja sa žrtvama i žalbe. Takođe moramo da uspostavimo anonimne kanale za prijavljivanje i nezavisnu agenciju koja istražuje prevare i dosluhe na najvišim nivoima naše crkvene organizacije. Iako ne možemo reći da je Kamal kriv za optužbe za koje je optužen, verujemo da crkva zahteva dalju istragu u procesu koji je preduzet da se ispitaju tvrdnje žrtve. Našoj crkvi je potreban nezavisni istražitelj. I sva komunikacija, elektronska pošta, telefonski podaci i drugi memorandumi moraju se pažljivo ispitati kako bi se utvrdio nivo krivice sadašnjeg predsednika Teda Vilsona i generalnog savetnika Karnika u ovom i drugim sličnim slučajevima optužbi za zloupotrebu protiv vođa.

Takođe, verujemo da je nastojanje na samom vrhu crkvene organizacije, kao što je pokazano u drugim člancima u ovoj seriji, da minimizira i sakrije greške crkve. Verujemo da ovo proizilazi iz želje da se ne samo ne prizna neuspeh rukovodstva, već i da se crkva zaštiti od ogromnih finansijskih gubitaka u pravnom sistemu.

Smatramo da je takvo ponašanje neetično i smatramo ga neadventističkim u samoj srži. Nalazimo velike sličnosti između crkvenog postupanja sa tvrdnjama o zlostavljanju sa onima iz Katoličke crkve i nedavnim otkrićima Južne baptističke crkve. Takođe, verujemo da je putem službi kao što je ”End It Now”, Adventistička crkva sastavila listu verodostojno optuženih pastora i vođa denominacije, i aktivno radi na tome da odloži, spreči ili odvrati članove Adventističke crkve da izvedu crkvu pred sud. Svi naši pokušaji da upozorimo crkvu i kancelariju pravnog savetnika za prevaru i zloupotrebu nikada nisu rešeni. Kancelarije za komunikaciju Generalne konferencije ili Kancelarije pravnih savetnika nikada nisu odgovorile na naše pozive i mejlove.

Ažurirana napomena:
Naši izvori sada ne žele da podele svoje snimke sa odbora na kojem je pastor Robert Erdeg bio uklonjen sa pozicije predsednika SCO. Planirali smo da objavimo transkripte ovih snimaka. Možemo izveštavati samo o onome što znamo dok ne dobijemo snimke (ne samo obećani pristup). Poznato je da se u toku sastanka predsednik unije udaljio da bi mogao da primi poziv od tadašnjeg predsednika divizije. Za to vreme je kao predsedavajućeg ovlastio sekretara unije da u toku njegovog odsustva vodi sastanak. Ne možemo samostalno potvrditi sadržaj tog razgovora. Ako/kada dobijemo snimke, objavićemo transkripte snimaka u celini.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.